• Beste leden van Zuidoost united

  Een belangrijk evenement dat door moet gaan is de Algemene Leden Vergadering (ALV). In het voorjaar kon de ALV vanwege Corona niet door gaan. En ook de najaars-ALV kan niet doorgaan op de manier zoals wij gewend zijn.

  Omdat de ALV echter wel minimaal een keer per jaar gehouden moet worden, kiezen we noodgedwongen voor een online-variant. Dit betekent dat we de ALV van 21 december a.s. via elektronische weg zullen houden. Met de verlenging van de tijdelijke Corona-spoedwet is geregeld dat ook langs elektronische weg gestemd en gepeild kan worden in de ALV. Dus dat betekent dat dit – ook al is in de statuten anders bepaald – rechtsgeldig is.

  Via de mail ontvang je de uitnodiging en nogmaals de agenda. Via de mail kun je je aanmelden. Na aanmelding krijg je een link voor deelname aan de vergadering. Jouw vragen kun je, tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de ALV, inzenden een mail naar het secretariaat: secretariaat@zuidoostunited.nl

  Mocht je vragen hebben of ergens niet uitkomen, schroom dan niet om het ons te vragen.

  We hopen je op 21 december om 19.00 uur in goede gezondheid digitaal te mogen begroeten!

  Met vriendelijke groet,


  BestuurZuidoost United

   

  A G E N D A Algemene Ledenvergadering Zuidoost United

  Maandag  21  december, 19.00 uur. Via Google meet

  19.00    Opening en vaststelling agenda
  19.02    Ingekomen post en mededelingen
  19.04    Notulen ALV december 2019
  19.07    Vaststelling contributie
  19.10    Begroting 2020-2021
  19.15    Jaarverslagen Bestuur:

  • Jaarverslag Secretaris 2019-2020.
  • Jaarverslag Penningmeester 2019-2020.
  • Verslag Kascommissie.
  • Voorstel afhandeling Resultaat 2019-2020.

  19.25    Rondvraag.
  19.30    Sluiting